නල සවන

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ මග පෙන්වීම යටතේ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් වූ “නිල සෙවන” ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව ඉදිකරනු ලබන මිරිස්වත්ත, සූරියගම හා වරකමුල්ල නිල සෙවන බහු කාර්යය කාර්යාල ගොඩනැගිලි ලගදීම ජනතා අයිතියට පත් කරනු ලබයි.

 

News & Events

19
Jun2018
රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පුහුණු කිරීම - දෙවන අදියර

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පුහුණු කිරීම - දෙවන අදියර

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා...

28
Aug2017
නිල සෙවන කාර්යාල විවෘත කිරීම

නිල සෙවන කාර්යාල විවෘත කිරීම

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ මග පෙන්වීම යටතේ...

Scroll To Top