අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

14
ජන2019
Training Course for Women Like you...!!

Training Course for Women Like you...!!

Training Course for Women Like you...!! ***Absouletly...

03
අගෝ2018
නිල සෙවන බහු කාර්ය ගොඩනැගිලි විවෘත කිරීමේ විශේෂ අවස්ථා

නිල සෙවන බහු කාර්ය ගොඩනැගිලි විවෘත කිරීමේ විශේෂ අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති අතිගරු...

03
අගෝ2018
අංගාගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

අංගාගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

  ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ...

Scroll To Top