අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

07
ජූලි2018
ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2018 ජූලි

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2018 ජූලි

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම, කමිටු සම සභාපති ඉඩම්...

07
ජූලි2018
රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සඳහා වන සම්මුඛ පරීක්ෂණ - දෙවන අදියර

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සඳහා වන සම්මුඛ පරීක්ෂණ - දෙවන අදියර

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සඳහා වන සම්මුඛ පරීක්ෂණ 2018...

19
ජූනි2018
රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් බදවා ගැනීම - දෙවන අදියර

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් බදවා ගැනීම - දෙවන අදියර

ජාතික  ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා උපාධිධාරීන්...

28
අගෝ2017
නිල සෙවන කාර්යාල විවෘත කිරීම

නිල සෙවන කාර්යාල විවෘත කිරීම

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ මග පෙන්වීම යටතේ...

Scroll To Top