අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

03
අගෝ2018
නිල සෙවන බහු කාර්ය ගොඩනැගිලි විවෘත කිරීමේ විශේෂ අවස්ථා

නිල සෙවන බහු කාර්ය ගොඩනැගිලි විවෘත කිරීමේ විශේෂ අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති අතිගරු...

03
අගෝ2018
අංගාගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

අංගාගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

  ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ...

07
ජූලි2018
ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2018 ජූලි 31

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2018 ජූලි 31

බෙන්තර ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම බෙන්තර ප්‍රාදේශිය...

Scroll To Top